Shenzhou Tonghao metal products Co., Ltd.
China Tel: +86-3183223555

Cell:+86-13932850087(China)


       +86-13932853330(China)

China Email: shx@tonghaowire.com


Email: shs@tonghaowire.com
Address: Shenzhou City, Zhao Ba Zhuang Industrial Zone